INTERWETTEN GAMING LIMITED ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Επικαιροποιημένη στις 17/11/2022

Καλώς ήρθατε στην https://www.interwetten.gr (ο “Ιστότοπος”)

1. Ποιοι είμαστε

1.1. Υπεύθυνη για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η Interwetten Gaming Ltd, με αριθμό αδείας C-35736, που εδρεύει στη Μάλτα, στη διεύθυνση 2ος όροφος, κτίριο Lifestar, οδός Testaferrata, Ta' Xbiex, XBX 1403, Μάλτα (“Εταιρία” “Μας”).

1.2. Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπό Μας και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Μας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και λαμβάνετε πλήρως υπόψη την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου.

1.3. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι κατά τη συλλογή των Προσωπικών Σας Δεδομένων δεσμεύεται από το νομικό πλαίσιο της Μάλτας και θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Σας Δεδομένα σύμφωνα με τον GDPR. Για οποιοδήποτε περαιτέρω αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε Μας/τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Μας στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

1.4. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνετε στην Εταιρεία πρέπει να αποστέλλεται είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω e-mail θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα αποστολής.

2. Ορισμοί

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα στην παρούσα Δήλωση θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σύμφωνα με τον GDPR και θα ερμηνεύονται ανάλογα. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1. Λογαριασμός – ένας λογαριασμός που Σας παρέχεται από την Εταιρεία κατά την εγγραφή Σας και αφού αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

2.2. GDPR – ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίστηκε την 27η Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε ή ισχύει κατά καιρούς.

2.3. Υπηρεσίες – οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία μέσω του Ιστοτόπου όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

2.4. Χρήστης – κάθε άτομο που εγγράφεται ανοίγοντας έναν Λογαριασμό ή έχει πρόσβαση και περιηγείται στον Ιστότοπο (“Εσείς”, “Σας”).

3. Αντικείμενο της Δήλωσης

3.1. Η παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζει η Εταιρία προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των Χρηστών Μας. Περιγράφει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα και Σας ενημερώνει για τον τρόπο που η Εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και προστατεύει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων.

3.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου όποτε το κρίνει σκόπιμο, και οποιεσδήποτε αλλαγές της θα ισχύουν και θα τίθενται σε εφαρμογή από τη στιγμή που αναρτώνται στον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε ουσιαστικές τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα Σας κοινοποιούνται.

4. Αρχές της Επεξεργασίας Δεδομένων

4.1. Σεβόμαστε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά Σας και θεωρούμε προτεραιότητα την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Κατά συνέπεια, κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων σεβόμαστε τις ακόλουθες βασικές αρχές:

4.1.1. Υποβάλλουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μόνο σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και τηρούμε πλήρη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα.

4.1.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα αποκλειστικά για συγκεκριμένους, ρητώς εκπεφρασμένους και σύννομους σκοπούς όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου και δεν τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ασύμβατο με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

4.1.3. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα αποκλειστικά στο βαθμό που είναι αναγκαίο και σκόπιμο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

4.1.4. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Σας Δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

4.1.5. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με ασφαλή τρόπο χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

4.2. Γενικά, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων τηρούμε πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τις νομικές διατάξεις.

5. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα είδη Προσωπικών Δεδομένων:

5.1. Κατά την επίσκεψή Σας και τη χρήση του Ιστοτόπου – “Τεχνικά Δεδομένα” συλλέγονται αυτόματα από το σύστημά μας και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής σε προσωρινή βάση συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • διεύθυνση ΙΡ
 • ημερομηνία και ώρα
 • λειτουργικό σύστημα και
 • είδος προγράμματος περιήγησης.

5.2. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής Σας – “Δεδομένα Εγγραφής” συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • ονοματεπώνυμο
 • φύλο
 • πλήρης διεύθυνση κατοικίας
 • ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • ηλεκτρονική διεύθυνση
 • αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • προσωπική ερώτηση ασφαλείας με απάντηση και
 • διαβατήριο/ταυτότητα ή αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (σε ορισμένες χώρες).

 5.3. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας Μας – “Δεδομένα Know Your Customer (KYC)” συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • έγγραφο ταυτοποίησης σε ισχύ, εκδοθέν από την αρμόδια αρχή
 • λογαριασμός κοινής ωφέλειας
 • πληροφορίες από βάσεις δεδομένων τρίτων μερών.

 Ανάλογα με τις συνθήκες της συνεργασίας ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον δεδομένα KYC.

5.4. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών πληρωμής – “Δεδομένα Πληρωμής” συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (π.χ. ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας, κωδικός CVC) και
 • πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού (ονοματεπώνυμο δικαιούχου, κωδικοί IBAN και SWIFT).

5.5. Κατά την επικοινωνία με εκπροσώπους της εξυπηρέτησης πελατών Μας – “Δεδομένα επικοινωνίας” συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • περιεχόμενο chat
 • περιεχόμενο email και
 • καταγραφές τηλεφωνικών κλήσεων.

5.6. Όποιο άλλο Προσωπικό Δεδομένο Μάς παρέχετε Εσείς κατά τη συνεργασία Σας μαζί Μας.

6. Σκοποί και Νομική Βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων

6.1. Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Σας Δεδομένα ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ενεργοποίηση χρήσης του Ιστοτόπου
 • Επεξεργασία της εγγραφής και τήρησης του λογαριασμού Σας (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επαλήθευσης της ηλικίας Σας και προστασίας έναντι απάτης)
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών και κατάχρησης των Υπηρεσιών Μας
 • Εκτέλεση υπηρεσιών πληρωμής
 • Ενίσχυση της εμπειρίας του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξατομικευμένων Υπηρεσιών και βελτίωση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών
 • Διαχείριση του Ιστοτόπου και
 • Ανταπόκριση στα αιτήματά Σας.

6.2. Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Σας Δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ανίχνευση, διερεύνηση και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Προστασία ανηλίκων και
 • Εφαρμογή μέτρων για υπεύθυνο παιχνίδι

6.3. Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Σας Δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός Μας για την προώθηση των Υπηρεσιών Μας και την ανάπτυξη της επιχείρησής Μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εμπορική επικοινωνία, μάρκετινγκ και διαφήμιση των Υπηρεσιών Μας

6.4. Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Σας Δεδομένα κατόπιν της νόμιμης συναίνεσή Σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές καμπάνιες και διαφήμιση

6.5. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή Σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στις διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση. Η ανάκληση της συναίνεσής Σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της διαχείρισης των Δεδομένων Σας πριν από την ανάκληση.

7. Αποδέκτες των δεδομένων

7.1. Για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα στα ακόλουθα τρίτα μέρη (“Επεξεργαστές Δεδομένων”):

 • Εταιρείες του Ομίλου για λειτουργικούς σκοπούς
 • Παρόχους παιχνιδιών για σκοπούς παιχνιδιού
 • Παρόχους υπηρεσιών πληρωμής για σκοπούς διευκόλυνσης πληρωμών
 • Παρόχους τεχνολογίας πληροφοριών για λειτουργικούς σκοπούς του Ιστοτόπου
 • Παρόχους στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων και ρυθμιστικής παρακολούθησης
 • Παρόχους υποστήριξης πελατών και
 • Συνεργάτες πωλήσεων και μάρκετινγκ για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ.

7.2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων από τους Επεξεργαστές Δεδομένων Μας εκτελείται βάσει σύμβασης που υποχρεώνει τους Επεξεργαστές Δεδομένων να τηρούν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων που παρέχεται από την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου.

7.3. Θα δημοσιοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο σε περιπτώσεις που:

 • Ο αποδέκτης βρίσκεται σε δικαιοδοσία που υπόκειται σε Απόφαση Επάρκειας που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ο αποδέκτης εγγυάται ένα πρότυπο προστασίας δεδομένων ανάλογο με αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εφαρμογής των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.4. Με κάθε ένδειξη συναλλαγών και/ή δραστηριοτήτων που εγείρουν υποψίες για εγκληματικές δραστηριότητες, θα υποβάλλουμε αναφορά στις αρμόδιες αρχές, αθλητικούς φορείς και ενώσεις (π.χ. αστυνομία, αθλητικούς φορείς/αθλητικές ενώσεις, ιδιωτικές οργανώσεις για την καταπολέμηση δολίων και εγκληματικών δραστηριοτήτων σε αθλητικό στοίχημα και/ή τυχερά παιχνίδια). Στο πλαίσιο αυτό, τα Προσωπικά Σας Δεδομένα ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν.

7.5. Σε περίπτωση που Μας ζητηθεί από δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή για λόγους έρευνας σχετικά με παράνομες δραστηριότητες όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεσμευόμαστε νομικά να το πράξουμε, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα σε δημόσιες αρχές στο βαθμό που απαιτείται από τον νόμο.

7.6. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα σας σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που διενεργούν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και ελέγχους επαλήθευσης ταυτότητας.

8. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

8.1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και ακεραιότητα των Προσωπικών Σας Δεδομένων και να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση, η Εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας καθώς και τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8.2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων εφαρμόζεται από την Εταιρία με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες Σας, που επιβάλλει κάθε περίσταση.

8.3. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία πληρωμής θα είναι πάντα κρυπτογραφημένα. Ενώ οι ευαίσθητες πληροφορίες προστατεύονται στο διαδίκτυο με κρυπτογράφηση SSL, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των Δεδομένων των παικτών σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Πρόσβαση στις πληροφορίες των παικτών έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι τρίτων μερών που δεσμεύονται συμβατικά στην εμπιστευτικότητα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Όλοι οι σχετικοί διακομιστές βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

8.4. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των παικτών κατά την επικοινωνία με το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης των συνεργαζόμενων εταιριών πιστοποίησης. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προστατεύονται μέσω του συστήματος ασφαλείας ενός παγκοσμίως διαπιστευμένου συνεργάτη. Επιπλέον, όλα τα Δεδομένα του παίκτη προστατεύονται μέσω τείχους προστασίας και συστημάτων αποτροπής εισβολής από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

9. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

9.1. Διατηρούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σχετικών σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, σύμφωνα με τις αρχές Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και Περιορισμού Αποθήκευσης.

9.2. Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Σας Δεδομένα μετά την ολοκλήρωση των σχετικών σκοπών επεξεργασίας για τους ακόλουθους λόγους:

 • Σε περίπτωση που έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα δυνάμει σχετικής νομοθετικής διάταξης.
 • Βάσει του έννομου συμφέροντός Μας να υπερασπιστούμε την Εταιρία έναντι νομικών αξιώσεων, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής.

9.3. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Σας Δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματά Μας.

9.4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διατήρησης δεδομένων αναφορικά με συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί Μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

10. Τα Δικαιώματά Σας

10.1. Έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Σας Δεδομένα και σε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους και να λάβετε σχετικό αντίγραφο.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών ή ελλειπόντων Προσωπικών Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Σας Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Σας Δεδομένων σε περιπτώσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών Σας Δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με μορφότυπο δομημένο, συνήθως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιµο από µηχανογραφική µονάδα.
 • Να αρνηθείτε την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων σε περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από τον νόμο.
 • Να φέρετε αντίρρηση σε απόφαση που έχει ληφθεί αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ, που έχει αντίκτυπο σε Σας ή Σας επηρεάζει σημαντικά.

10.2.2 Όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με τον προαναφερθέντα όρο 10.1 πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

10.3.3 Αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά Σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων της Μάλτας μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:  https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.

11. Οι Υποχρεώσεις Σας

11.1. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό Μας και παρέχοντας τα Προσωπικά Σας Δεδομένα αναγνωρίζετε ότι απαιτείται να παρέχετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη δεδομένα που ζητά η Εταιρία. Επιπλέον, πρέπει να Μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές των στοιχείων Σας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται ενημερωμένα και ακριβή.

12. Cookies

12.1. Ο Ιστότοπός Μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη Cookie Notice.