ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
   

  ΕΚΔΟΣΗ 1.1 (09 Δεκέμβριος 2022)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  Πολιτική Υπεύθυνου Παιγνίου
  Οδηγός Παιγνίου
  Διαδικασίες Εγγραφής
  Αυτοδιάγνωση
  Βεβαίωση Κέρδους
  FAQ’s
  Κέντρο Επικοινωνίας
  Σύμβαση Προσχώρησης
  Οδηγός Παιγνίου/ Σύμβαση Προσχώρησης
  Φόρμα Παραπόνων
  Τερματισμός Συμβολαίου

   1. ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι ακόλουθοι όροι, όπως χρησιμοποιούνται εφεξής στο κατωτέρω κείμενο, όταν χρησιμοποιούνται με το πρώτο γράμμα κάθε λέξης με κεφαλαίο γράμμα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: 

  (1) «Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» ή «Άδεια»: Η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση / Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

  (2) «Άδεια Καταλληλότητας» ή «ΑΚ»: Η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

  (3) «Αρχή Καταπολέμησης»: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από

  Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως εκάστοτε ισχύει.

  (4) «Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Η συναλλαγή ή δραστηριότητα της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

  (5) «Διεξαγωγή»: Η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

  (6) «Διοργάνωση»: Η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

  (7) «Ε.Ε.Ε.Π.» Ε.Ε.Ε.Π.ή «Αρχή»: Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

  (8) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)» ή «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας»: ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε’ του άρθρου 25 του Νόμου.

  (9) «Ιστότοπος»: Ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη .gr.

  (10) «Κανονισμός» ή «Κανονισμός Παιγνίων»: η με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 3265) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  (11) «Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων»: είναι η με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

  (12) «Καταλληλότητα»: Η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

  (13) «Κατασκευαστής»: Το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει σε Κάτοχο Άδειας οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

  (14) «Κάτοχος Άδειας» ή «Κάτοχος»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών. Στην παρούσα Σύμβαση ως Κάτοχος Άδειας νοείται η Interwetten.

  (15) «Λειτουργία Jackpot»: Κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

  (16) «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια»: Σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

  (17) «Μέσο Πληρωμής»: κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  (18) «Μεταφορά Χρημάτων»: Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄ 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  (19) «Μη συνεργάσιμα κράτη»: Οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του

  ν.4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

  (20) «Νόμος»: Ο Νόμος 4002/2011 (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  (21) «Οδηγός Παιγνίου» ή «Οδηγός»: Το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων / διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

  (22) «Οργανισμός Πιστοποίησης»: Ο οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

  (23) «Όροι»: Οι όροι της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης.

  (24) «Παίκτης» ή «Εσείς» ή κάθε άλλη αναφορά σε δεύτερο πρόσωπο: Εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, που αποτελείτε τον αντισυμβαλλόμενο της Interwetten.

  (25) «Παικτική Δραστηριότητα»: Το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή Σας στα Τυχερά Παίγνια στοιχείων.

  (26) «Πιστοποίηση»: Η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.

  (27) «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»: Η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. 

  (28) «Πραγματικός Δικαιούχος»: Το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

  (29) «Ρυθμιστικό Πλαίσιο»: το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των αδειών, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, 

  (30) «Σύμβαση Προσχώρησης» ή «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Interwetten και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από την Interwetten. 

  (31) «Συμμετοχή»: H καταχώριση των στοιχείων / επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

  (32) «Συνεργάτης» ή «Affiliate»: Το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

  (33) «Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων» ή «ΤΜΚΥ»: Το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - software ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

  (34) «Τυχερά Παίγνια» ή «Παίγνια»: Το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του Νόμου και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου.

  (35) «Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling)»: Το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

  (36) «Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

  (37) «Interwetten»: H εδρεύουσα στη Μάλτα (2nd floor, Lifestar Building, Testaferrata street, Ta' XBiex, XBX1403) εταιρεία με την επωνυμία «Interwetten Gaming Limited», με αριθμό μητρώου εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου της Μάλτας (MBR) «C35736». 

  2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  2.1. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Interwetten και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, από την Interwetten. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η συγγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της Interwetten και υμών), σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

  2.2 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συμβάλλεστε στην παρούσα Σύμβαση με την Interwetten, ήτοι την εδρεύουσα στη Μάλτα (2nd floor, Lifestar Building, Testaferrata street, Ta' XBiex, XBX1403) εταιρεία με την επωνυμία «Interwetten Gaming Limited», με διακριτικό τίτλο «Interwetten Gaming Limited», με αριθμό μητρώου εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου της Μάλτας (MBR) C35736, με τηλέφωνο επικοινωνίας 801-11-21100 και με ιστοτόπους διεξαγωγής παιγνίων, για την Ελληνική επικράτεια, τους ακόλουθους: www.interwetten.gr. Η Interwetten είναι κάτοχος των Αδειών με στοιχεία: (α) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000018-LH για Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (β) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000019-LH για Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Η υπό «α» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στην Interwetten να διεξάγει παίγνια διαδικτυακού στοιχήματος και έχει ισχύ από την 11/06/2021 μέχρι την 11/06/2028. Η υπό «β» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στην Interwetten να διεξάγει Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, ως ορίζονται στον Νόμο (ήτοι Τυχερά Παίγνια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές αυτού, που παρέχονται διαδικτυακά και διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση [live] είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών [Random Number Generator]) και έχει ισχύ από την 11/6/2021 μέχρι την 11/6/2028. Οι εν λόγω δύο (2) Άδειες χορηγήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Νόμο και τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265). Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. δυνάμει της με αριθμό 20601/11.10.2022 απόφασης της τελευταίας.

  2.3 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής σας στα Παίγνια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να τηρείτε τους Όρους αυτής, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με τη Συμμετοχή στα Παίγνια λοιπές εταιρικές πολιτικές της Interwetten.

  2.4. Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Interwetten μπορείτε να την δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/content/common/privacypolicy). Τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της Interwetten μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/content/common/responsiblegaming). Ο ιστότοπος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο ακόλουθος: www.gamingcommission.gov.gr

  3. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  3.1 Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.. Κάθε τροποποίηση αυτής θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., άλλως η Interwetten δε θα αναρτά αυτή στον Ιστότοπό της. 

  3.2 Η παρούσα Σύμβαση και κάθε τροποποίηση αυτής συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή των Όρων της από Εσάς. Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίησης αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τρόπο ρητό ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

  3.3 Στη περίπτωση τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, η Interwetten θα σας ενημερώνει σχετικά, κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, η οποία θα ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν. 

  3.4 Η αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης πραγματοποιείται διά της αποδοχής των Όρων της από Εσάς, κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης.

  3.5 Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την τροποποιημένη Σύμβαση, αυτή λύεται και εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση Όροι αυτής σχετικά με το κλείσιμο και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265), τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

  4. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  4.1 Τα Παίγνια που διεξάγονται από την Interwetten υπό την ισχύ της Άδειας Ε.Ε.Ε.Π. Τύπου 1 με στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000018-LH για τη Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος είναι τα ακόλουθα: αθλητικό στοίχημα, ζωντανό (live) αθλητικό στοίχημα και στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events).

  4.2 Τα Παίγνια που διεξάγονται από την Interwetten υπό την ισχύ της Άδειας Ε.Ε.Ε.Π. Τύπου 2 με στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000019-LH για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων είναι τα ακόλουθα: παίγνια blackjack, ρουλέττας και slots. 

  4.3 Για τη Διεξαγωγή ορισμένων Παιγνίων η Interwetten συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Τα στοιχεία των εν λόγω κατασκευαστών μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

  https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecordsOnline/SitePages/Kataskevastes Online.aspx.

  4.4 Κατανοείτε ότι οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων που διεξάγει η Interwetten, περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/content/legal-data). Στοιχεία όπως, το περιβάλλον Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των στοιχηματικών γεγονότων, οι κανόνες των αθλημάτων, οι κανόνες του Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό Συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού των στοιχηματικών αποδόσεων, η προμήθεια (rake) που τυχόν παρακρατείται από τη Interwetten για τη Συμμετοχή, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, οι όροι Λειτουργίας Jackpot, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίου.

  4.5 Κατανοείτε ότι η Συμμετοχή σας στα Παίγνια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του ισχύοντος, ως άνω, Οδηγού Παιγνίου τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/content/legal-data), όπου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ανά Παίγνιο ή κατηγορία / ομάδα Παιγνίων.

  5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  5.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

  Προκειμένου να αποκτήσετε δικαίωμα Συμμετοχής στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου που παρέχει η Interwetten, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο, να έχετε αποδεχθεί τους Όρους της παρούσας Σύμβασης και η Interwetten να δημιουργήσει για Εσάς ένα Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Για κάθε Παίκτη τηρείται ένας μοναδικός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός από τη Interwetten και Εσείς συμμετέχετε στα Παίγνια της Interwetten αποκλειστικά με τον Λογαριασμό αυτόν. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών στον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύονται. 

  Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο της Interwetten. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, σας συνιστούμε να αναγνώσετε με προσοχή τους Όρους της παρούσας Σύμβασης, ώστε να ενημερωθείτε, μεταξύ άλλων, για τα κατωτέρω: 

  α. Τα στοιχεία που απαιτείται να προσκομίσετε για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της Interwetten, συμπεριλαμβανομένων του τόπου, χρόνου και τρόπου υποβολής. Τα εν λόγω στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: (https://www.interwetten.gr/el/content/common/privacy-policy) 

  β. Το ότι η Interwetten ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια η Interwetten και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι εσείς που έχετε υποβάλει αίτηση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είστε εγγεγραμμένος σε αυτό καθώς και ότι το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται εάν διαπιστωθεί ότι είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων.

  γ. Για τις εγγυητικές δηλώσεις στις οποίες απαιτείται να προβείτε για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ιδίως ότι: 

  αα. Έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για τη Συμμετοχή Σας στα Παίγνια.

  ββ. Έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.

  γγ. Η Συμμετοχή σας στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική επιλογή σας και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.

  δδ. Έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.

  εε. Έχετε υποχρέωση να ενημερώνετε τη Interwetten, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής σας ή / και μεταγενέστερα.

  στστ. Διαθέτετε το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για την χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από τη Interwetten.

  δ. Ότι εφόσον συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, αντιλαμβάνεστε, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι δε θα σας επιτραπεί:

  αα. Να δημιουργείτε ή / και χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη.

  ββ. Να χρησιμοποιείτε μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.ά.

  γγ. Να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από την Interwetten υπηρεσιών εκτός της Ελληνικής επικράτειας. δδ. Να επιχειρείτε Συμμετοχές ενώ τελείτε σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.

  εε. Να επιχειρείτε ή να Συμμετέχετε σε συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών") ή να ακολουθείτε αθέμιτες πρακτικές.

  ε. Ότι εφόσον συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, αντιλαμβάνεσθε, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι:

  αα. Εσείς, προκειμένου να εισέρχεστε στον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό και να τον λειτουργείτε, απαιτείται να χρησιμοποιείτε ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για Εσάς, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από τη Interwetten υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των Όρων της παρούσας Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης ασφαλείας σας κατά την διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό της Interwetten, καταδεικνύει τη βούλησή σας για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά σας και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή σας στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης δικής σας και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.

  ββ. Οφείλετε να τηρείτε ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, να προβαίνετε σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιείτε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Interwetten, μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας απώλεια ή παράνομη χρήση τους.

  γγ. Υποχρεούστε να τροποποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την Interwetten, βάσει της πολιτικής ασφαλείας.

  δδ. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας Σας επαναλαμβάνεται από τη Interwetten, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

  εε. H Interwetten με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4557/2018 (ως εκάστοτε ισχύει), τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της, μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές.

  στστ. Η Interwetten δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους εφόσον διαπιστωθεί ότι εσείς είστε υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη συνεργάσιμα κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεστε σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής Καταπολέμησης, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

  ζζ. Η Interwetten χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας. 

  ηη. Η Interwetten δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων. 

  θθ. H Interwetten παρέχει σε Εσάς, μέσω του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

  ιι. Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία σας, την Παικτική σας Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργείτε μέσω του Λογαριασμού Σας, τηρούνται από τη Interwetten για δέκα (10) έτη, τελούν, δε, στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της παρούσας Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Interwetten.

  ιαια. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνετε ανήκει πραγματικά σε Εσάς. 

  ιβιβ. Η Interwetten λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας. 

  ιγιγ. H Interwetten δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης Σας, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας.

  ιδιδ. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

  ιειε. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την Interwetten δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται.

  ιστιστ. Απαγορεύεται σε Εσάς η χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, πλην της Συμμετοχής. 

  ιζιζ. Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη Σας στον ιστότοπο, η Interwetten παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή το λογισμικό της Interwetten (client software). Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της Interwetten απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της.

  5.2 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

  Στην ενότητα αυτή της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι Όροι της Σύμβασης που περιγράφουν την κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας, τους λόγους για τους οποίους ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός μπορεί να τεθεί στην κατάσταση αυτή και τις επιπτώσεις που επιφέρει στη λειτουργία του Λογαριασμού η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

  5.2.1 Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Κατανοείτε τα εξής:

  α. Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:

  αα. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο. 

  ββ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του. 

  γγ. Το πρόσωπο για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης αα’.

  β. Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει σε κατάσταση «Προσωρινός», Εσείς:

  αα. Δεν μπορείτε να καταθέσετε ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ββ. Δεν μπορείτε να προβείτε σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  γ. Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας δεν οριστικοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προθεσμίας, η Interwetten θα θέσει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, θα πάψει να δέχεται συναλλαγές με εσάς, θέτοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο εσείς να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Εφόσον προσκομίσετε τα στοιχεία που ζητούνται, η Interwetten θα ενεργοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από εσάς εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η Interwetten θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές της με εσάς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.  5.2.2 Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Κατανοείτε ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265), στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής Σας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας θα τεθεί σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», θα ενημερώνεστε ότι ο Λογαριασμός σας πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, καθώς και για τα κατωτέρω:

  α. Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός σας έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:

  αα. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή Σας στα Παίγνια. 

  ββ. Η Interwetten δύναται να επιβάλει στον Λογαριασμό τέλη διατήρησης, τα οποία θα ανέρχονται σε πέντε (5) Ευρώ ανά μήνα.

  γγ. Θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού Σας και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η Interwetten, εξαιρουμένων των Συμμετοχών.

  β. Ότι εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός Σας δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η Interwetten θα κλείσει τον Λογαριασμό Σας και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με Εσάς.

  γ. Ότι εφόσον πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού Σας από τη θέση «Ανενεργός».

  δ. Ότι μετά τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός», έχετε τις κατωτέρω επιλογές:

  αα. Να ζητήσετε το κλείσιμο του Λογαριασμού Σας και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης σας με την Interwetten αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί.

  ββ. Να αιτηθείτε την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Σας και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Κατανοείτε, στην περίπτωση αυτή, ότι η Interwetten υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού Σας στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  5.2.3 Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

  Κατανοείτε ότι η Interwetten θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας σε κατάσταση «Φραγής»:

  α. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής Σας ή προσωρινού αποκλεισμού Σας από τα Παίγνια.

  β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

  γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού σας για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης. 

  δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση της Interwetten, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των Παιγνίων. Στην περίπτωση αυτή η Interwetten οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ε. Σε περιπτώσεις απρεπούς ή ασεβούς συμπεριφοράς σας έναντι της Interwetten ή και άλλων Παικτών.

  στ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten εύλογα εκτιμά ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα (ακόμα και με τη συναίνεσή σας).

  ζ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten εντοπίσει μη κανονικές συναλλαγές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την επεξεργασία των πληρωμών ή / και οι οποίες εγείρουν υποψίες παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης (λ.χ. το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση που έχετε δώσει είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία των καρτών σας ή άλλων Μέσων Πληρωμής που χρησιμοποιείτε). 

  η. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον κανονισμό ή Όρο της παρούσας Σύμβασης ή τους κανόνες των Παιγνίων ως εκάστοτε ισχύουν. Κάθε σχετική απόφαση της Interwetten περί Φραγής του Λογαριασμού σας θα είναι υποχρεωτική για εσάς. Κάθε σχετική απόφαση της Interwetten πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από εσάς. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η Interwetten θα γνωστοποιεί την αιτιολογία της απόφασής της περί φραγής του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση φραγής η Interwetten θα δικαιούται να παρακρατεί ή / και να δεσμεύει κέρδη που άλλως θα πληρώνονταν ή θα ήταν πληρωτέα σε εσάς μέχρι τη διευθέτηση της υπόθεσης και την άρση της φραγής, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο. 

  θ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι έχετε χρησιμοποιήσει τα Παίγνια και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο www.interwetten.gr κατά ανάρμοστο τρόπο ή έχετε εκουσίως προβεί σε συμπεριφορά εξαπάτησης (cheating) ή έχετε αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα κατά της Interwetten ή άλλων Παικτών σε αυτή.

  ι. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι εσείς χρησιμοποιήσατε τα Παίγνια και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου www.interwetten.gr κατά τρόπο απατηλό ή / και για παράνονομους ή αντιδεοντολογικούς ή ανάρμοστους σκοπούς. Η Interwetten λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της κάθε μορφή απατηλής συμπεριφοράς των Παικτών. Κάθε απατηλή δραστηριότητα, ως θα κρίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Interwetten, απαγορεύεται αυστηρά. Απατηλή συμπεριφορά μπορεί ενδεικτικά να αποτελεί η χρήση καρτών που εκλάπησαν, η μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς άλλων Παικτών (chip dumping), η πλαστογραφία, η συμπαιγνία, η χρήση απαγορευμένου εργαλείων λογισμικού, η παροχή ψευδών στοιχείων εγγραφής ή άλλων ζητηθεισών πληροφοριών κ.λ.π. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης ή τους κανόνες των Παιγνίων, η Interwetten επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εγείρει κάθε σχετική ποινικής ή αστικής φύσεως αξίωσή της σε σχέση με απατηλές ενέργειες. Οι Παίκτες που θα εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης απατηλής ενέργειας ή σε ύποπτη απατηλή συναλλαγή και κάθε Ύποπτη συναλλαγή θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. 

  ια. Στις περιπτώσεις που αυτό ζητηθεί από τις αστυνομικές αρχές ή άλλη αρμόδια αρχή ή δικαστήριο ή / και σε περίπτωση που η Interwetten θεωρεί ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο από τα ανωτέρω περιστατικά ή πιθανολογεί ότι αυτά μπορεί να συμβούν.

  Σε κάθε περίπτωση, η θέση ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» αποτελεί ένα εξαιρετικά περιοριστικό μέτρο και θα επιβάλλεται από την Interwetten με φειδώ και για λόγους που δικαιολογούν με επάρκεια την αναγκαιότητα της προσφυγής στο μέτρο αυτό και όχι με τρόπο προσχηματικό ή καταχρηστικό. 

  Επιπλέον, η Interwetten σας ενημερώνει ότι:

  α. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή σας στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον

  Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό όσο αυτός τελεί σε κατάσταση «Φραγής» 

  β. Δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».

  γ. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.

  δ. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η Interwetten θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με εσάς. 

  ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, τότε η διευθέτηση αυτών θα λαμβάνει χώρα ως εξής: Η Interwetten θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά τον χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

  στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, εσείς υποβάλλετε αίτημα ανάληψης (withdrawal), τότε το αίτημα θα αντιμετωπίζεται ως εξής: Η Interwetten θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά τον χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

  H Interwetten λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής», βάσει αντικειμενικών, έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας και με επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό σας όταν έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού σας ή ειδικές οδηγίες προς τούτο από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και αρχές.

  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται από την Interwetten στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό σας, πιθανολογώντας την χρήση του, όχι από εσάς αλλά από τρίτα πρόσωπα (account takeover), με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας, υποβολής ερωτημάτων στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού κ.ά. ή συνδυασμού των παραπάνω.

  Οι Συμμετοχές με τη χρήση διαφορετικών συσκευών πρόσβασης από διαφορετικές διευθύνσεις IP, δεν τεκμηριώνουν ότι ο Λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτο, μπορεί όμως να στοιχειοθετηθεί σαφής ένδειξη ιδίως όταν προκύπτει ότι η χρήση διαφορετικών συσκευών γίνεται εντός του ίδιου ή βραχέος χρονικού διαστήματος από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Προς τούτο η Interwetten δύναται να διαπιστώνει εάν ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται ή όχι από εσάς, εφαρμόζοντας πρόσθετους τρόπους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (π.χ. Two Factor Authentication, Strong Customer Authentication - 2FA,

  SCA κ.λπ.). Επιπρόσθετα, η Interwetten μπορεί να απαιτεί από εσάς να δηλώνετε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια και να σας ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί. 

  Ομοίως, η διαφοροποίηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη ή επαρκή ένδειξη ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτο. Η Interwetten οφείλει να αξιολογεί τον βαθμό διαφοροποίησης ενός μοτίβου (pattern), σε συνδυασμό με τα επιμέρους στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί βασίμως ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο. Έτσι για παράδειγμα, το γεγονός και μόνο ότι ένας Παίκτης αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά το ποσό της Συμμετοχής του χωρίς, ωστόσο, η αύξηση αυτή να μπορεί να χαρακτηριστεί ασυνήθης κατά την κοινή πείρα, ή να επιλέξει διαφορετικό τύπο Στοιχήματος (λ.χ. «παρολί» αντί «μονό αποδεκτό» ή αντιστρόφως) ή/και διοργάνωσης ή/και αθλήματος ή/και Παιγνίου κ.λπ., δεν αιτιολογούν επαρκώς την επιβολή κατάστασης «Φραγής», χωρίς να συντρέχουν ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία, από τον συνδυασμό των οποίων η Interwetten στοιχειοθετεί, με την απαιτούμενη ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αιτιολογία, τον ισχυρισμό της ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο.

  5.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Η Interwetten θα κλείνει το Λογαριασμό σας και θέτει αυτόν σε κατάσταση «Κλειστός», σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) στις εξής περιπτώσεις:

  α. Αμέσως με την υποβολή αίτησής Σας για κλείσιμο του Λογαριασμού Σας.

  β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, εφόσον τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησής Σας για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό Σας από τα Παίγνια.

  δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από Εσάς για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Σας Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

  ε. Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός».

  στ. Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού Σας σε κατάσταση «Φραγής».

  ζ. Σε περιπτώσεις απρεπούς ή ασεβούς συμπεριφοράς Σας έναντι της Interwetten ή και άλλων Παικτών.

  η. Σε περιπτώσεις που η Interwetten θεωρεί ότι έχετε εθιστεί στα Τυχερά Παίγνια.

  θ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι ο Λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες. 

  ι. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα (ακόμα και με τη συναίνεσή σας).

  ια. Σε περιπτώσεις που η Interwetten εντοπίσει μη κανονικές συναλλαγές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την επεξεργασία των πληρωμών ή / και οι οποίες εγείρουν υποψίες παραβίασης των Όρων της παρούσας Σύμβασης (λ.χ. το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση που έχετε δώσει είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία των καρτών σας ή άλλων Μέσων Πληρωμής που χρησιμοποιείτε). 

  ιβ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον κανονισμό ή Όρο της παρούσας Σύμβασης ή τους κανόνες των Παιγνίων ως εκάστοτε ισχύουν. Κάθε σχετική απόφαση της Interwetten περί Φραγής του Λογαριασμού σας είναι επαρκώς αιτιολογημένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από εσάς. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η Interwetten θα γνωστοποιεί την αιτιολογία της απόφασής της περί φραγής του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση φραγής η Interwetten θα δικαιούται να παρακρατεί ή / και να δεσμεύει κέρδη που άλλως θα πληρώνονταν ή θα ήταν πληρωτέα σε εσάς μέχρι τη διευθέτηση της υπόθεσης και την άρση της φραγής, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο. 

  ιγ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι έχετε χρησιμοποιήσει τα Παίγνια και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο www.interwetten.gr κατά ανάρμοστο τρόπο ή έχετε εκουσίως προβεί σε συμπεριφορά εξαπάτησης (cheating) ή έχετε αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα κατά της Interwetten ή άλλων Παικτών σε αυτή.

  ιδ. Σε περιπτώσεις που η Interwetten διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα στοιχεία ότι Εσείς χρησιμοποιήσατε τα Παίγνια και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου www.interwetten.gr κατά τρόπο απατηλό ή / και για παράνονομους ή αντιδεοντολογικούς ή ανάρμοστους σκοπούς. Η Interwetten λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της κάθε μορφή απατηλής συμπεριφοράς των Παικτών. Κάθε απατηλή δραστηριότητα, ως θα κρίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Interwetten, απαγορεύεται αυστηρά. Απατηλή συμπεριφορά μπορεί ενδεικτικά να αποτελεί η χρήση καρτών που εκλάπησαν, η μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς άλλων Παικτών (chip dumping), η πλαστογραφία, η συμπαιγνία, η χρήση απαγορευμένου εργαλείων λογισμικού, η παροχή ψευδών στοιχείων εγγραφής ή άλλων ζητηθεισών πληροφοριών κ.λ.π. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης ή τους κανόνες των Παιγνίων, η Interwetten επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εγείρει κάθε σχετική ποινικής ή αστικής φύσεως αξίωσή της σε σχέση με απατηλές ενέργειες. Οι Παίκτες που θα εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης απατηλής ενέργειας ή σε ύποπτη απατηλή συναλλαγή και κάθε Ύποπτη Συναλλαγή θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. 

  ιε. Στις περιπτώσεις που αυτό ζητηθεί από τις αστυνομικές αρχές ή άλλη αρμόδια αρχή ή δικαστήριο ή / και σε περίπτωση που η Interwetten θεωρεί ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο από τα ανωτέρω περιστατικά ή πιθανολογεί ότι αυτά μπορεί να συμβούν 

  Η Interwetten δεν θα κλείνει τον Λογαριασμό Σας, επικαλούμενη λόγους αόριστους ή ασαφείς και θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις αιτιολογημένα, βάσει δεδομένων που στοιχειοθετούν με αντικειμενικό τρόπο την απόφασή της για κλείσιμο του Λογαριασμού Σας. 

  Κατανοείτε ότι:

  α. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας και ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ’.

  β. Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της Interwetten και υμών και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών Σας που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού Σας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την Interwetten επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτή με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού

  Οικονομικών (Β’ 3265) και τις κείμενες διατάξεις. 

  γ. Εφόσον στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265), υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η Interwetten θα καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό Σας που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  δ. Σε περίπτωση που, κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, o Λογαριασμός Σας τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν θα Σας καταβάλλονται τυχόν κέρδη και η Interwetten θα εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ε. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας, η Interwetten γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός Σας, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  5.3 Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

  Στην ενότητα αυτή της παρούσας Σύμβασης περιγράφονται τα Όρια που τίθενται στην Παικτική Δραστηριότητα. Τα Όρια τίθενται είτε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. είτε λόγω ειδικής πρόβλεψης που τίθεται με ειδικότερους Όρους της παρούσας Σύμβασης. Διακρίνονται οι παρακάτω τύποι ορίων:

  5.3.1 Όρια που ορίζονται από τον Παίκτη (Εσάς)

  Τα όρια που ορίζονται από Εσάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και την παρούσα Σύμβαση, είναι τα κατωτέρω:

  α. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit)

  β. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και

  γ. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

  Κατανοείτε τα ακόλουθα, αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τη σκοπιμότητα καθορισμού των ανωτέρω ορίων:

  α. Ότι υποχρεούστε να θέσετε τα παραπάνω όρια, σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

  β. Ότι οφείλετε να θέτετε τα όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων Σας και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή Σας με τα Παίγνια.

  γ. Ότι μπορείτε να τροποποιείτε τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.

  δ. Ότι θα ειδοποιείστε με ενημερωτικό μήνυμα από την Interwetten μόλις υπερβείτε ποσοστό 80% του κατά περίπτωση ορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265).

  ε. Ότι στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής Σας λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής Σας (time limit) δεν επιτρέπεται να Συμμετέχετε στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

  στ. Ότι στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή Σας, θα υπερβείτε το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσετε τη Συμμετοχή Σας, υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβείτε, δεν θα υπερβείτε το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.

  ζ. Ότι το παραπάνω χρονικό όριο, του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής Σας (time limit) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα. 

  η. Ότι ως χρόνος Συμμετοχής Σας προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Ο χρόνος παραμονής σας στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της Interwetten, χωρίς να υπάρχει ενεργή συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

  Εσείς, ήδη με την εγγραφή Σας και την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, υποχρεούστε, πριν ακόμη Συμμετάσχετε στα Παίγνια, να θέσετε σε κάθε όριο μία συγκεκριμένη τιμή της επιλογής Σας. Η επιλογή «Κανένα όριο» (no limit) δεν επιτρέπεται να παρέχεται. Η Interwetten διασφαλίζει ότι μπορείτε να καταχωρίσετε για κάθε όριο την επιθυμητή τιμή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές, η κλίμακα των τιμών αυτών συγκροτείται με τέτοια διαβάθμιση, ώστε αφενός να διατίθενται σε Εσάς όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και αφετέρου διασφαλίζεται ότι το σύστημα καθορισμού των Ορίων είναι χρηστικό και λειτουργικό. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε τιμή που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές, η Interwetten θα Σας ενημερώνει για την τιμή που είναι διαθέσιμη και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιθυμητή. Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση τιμών, αυτή διενεργείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, σύμφωνα με τη συνθήκη i≤0.4, i≥0.5, όπου (i) τα ψηφία των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων ή χιλιάδων για τα οποία απαιτείται η στρογγυλοποίηση.

  Όσον αφορά την τροποποίηση ενός ορίου, αυτή πραγματοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι, κατανοείτε, για παράδειγμα, ότι εάν θέσετε ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν θέσετε έναν όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που Εσείς τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα.

  5.3.2 Όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του φΥπουργού Οικονομικών (Β’ 3265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Τα όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265). είναι τα εξής:

  α. Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών του μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας. 

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο χρονικό όριο λειτουργεί, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit) και ότι τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που εισέρχεστε στον Ιστότοπο ή στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software) της Interwetten με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν εσείς Συμμετέχετε στα Παίγνια ή απλώς περιηγείστε στον Ιστότοπο ή παραμένετε συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software). 

  β. Το όριο των είκοσι (20) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). 

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και βάση υπολογισμού του είναι η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination»).

  γ. Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, ως μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και για τον υπολογισμό του συναθροίζονται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. Bonus rounds), εξαιρουμένης τυχόν απονομής Λειτουργίας Jackpot.

  δ. Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot. 

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο δεν εφαρμόζεται για τα έπαθλα σε Παίγνια πόκερ ή / και παραλλαγές αυτών που διεξάγονται με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

  ε. Το όριο του μέγιστου χρηματικού ποσού κέρδους ανά Στοίχημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

  5.3.3 Όρια και περιορισμοί που ορίζονται από την Interwetten. 

  Η Interwetten μπορεί να ορίζει επιμέρους όρια ποσού Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ή άλλο Παίγνιο μέχρι του ύψους που προβλέπεται κάθε φορά στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265). Οι τύποι ή κατηγορίες των ορίων αυτών, εξειδικεύονται στον Οδηγό Παιγνίων (τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ (https://www.interwetten.gr/el/content/legal-data), και μπορεί να αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:

  α. Όριο ποσού Συμμετοχής.

  Είκοσι (20€) ευρώ ανώτατο ποσό Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). 

  β. Όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα. 

  Σας δηλώνουμε ότι στον Οδηγό Παιγνίων ορίζονται τα επιμέρους όρια μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοιχηματικό γεγονός, άθλημα ή/και διοργάνωση έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ισχύει έναντι όλων των Παικτών. Κατανοείτε ότι στην περίπτωση Συμμετοχής πολλαπλής επιλογής Στοιχηματικών γεγονότων για τα οποία συντρέχουν διαφορετικά επιμέρους όρια, σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης, το παραπάνω όριο ισούται με το άθροισμα των μέγιστων επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από την Interwetten σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης. 

  γ. Κατανοείτε ότι η Interwetten έχει το δικαίωμα να περιορίζει μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητά σας (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή / και τις συναλλαγές σας (αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων και με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του Τυχερού Παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών σας, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης εκ μέρους σας από τον Λογαριασμό σας, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές σας (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή σας ή συγγενικών σας προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με εσάς στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ήδη προσφερόμενων αγορών, σχέση σας με άλλους Κατόχους Αδειών), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά..

  δ. Κατανοείτε ότι η Interwetten έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις), κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζει (loyalty programs), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

  ε. Κατανοείτε ότι η Interwetten έχει το δικαίωμα (αλλά και την υποχρέωση) να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητά σας (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις) σας, στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι παρουσιάζετε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

  5.4 Επιβραβεύσεις – Προγράμματα Πιστότητας

  Κατανοείτε ότι:

  α. Η Interwetten δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης / πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) . 

  β. Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

  γ. Η Interwetten δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Με την επιφύλαξη της παρ. δ’ κατωτέρω, δεν θα μεταβάλει ή ανακαλέσει, με μεταγενέστερους κανόνες, επιβράβευση που ήδη έχει χορηγηθεί.

  δ. Η Interwetten δύναται να μεταβάλει ή ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί εάν αποδεικνύεται ότι εσείς λάβατε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3265) και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  5.5 Λειτουργία Jackpot

  Κατανοείτε ότι:

  α. Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή την Interwetten, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

  β. Δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας.

  γ. Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

  δ. Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

  ε. Ένας Παίκτης που κερδίζει θα ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

  στ. Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από εσάς και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.

  ζ. Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

  η. Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), θα δοθεί στους Παίκτες σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

  θ. Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιείται με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

  ι. Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

  ια. Με τον Οδηγό Παιγνίου που μπορείτε να δείτε εδώ (https://www.interwetten.gr/el/content/legal-data) , μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:

  αα. Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.

  ββ. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.

  γγ. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.

  δδ. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο. 

  5.6 Υπεύθυνο παιχνίδι (Responsible Gambling, Responsible Gaming)

  Κατανοείτε ότι η Interwetten εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μία συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια. Στο πλαίσιο αυτό κατανοείτε ότι η Interwetten:

  α. Διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.

  β. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

  γ. Παρέχει στον Ιστότοπό της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: (https://www.interwetten.gr/el/content/common/responsiblegaming), στην οποία μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ..

  δ. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

  ε. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες να Συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. 

  στ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3265).

  ζ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3265).

  η. Διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: (https://www.interwetten.gr/el/account/playertest) και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:

  αα. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο.

  ββ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.

  γγ. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτο-αξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου.

  δδ. Επιτρέπει άπαξ στον ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.

  εε. Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.

  θ. Συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης. 

  ι. Αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.

  ια. Έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του. 

  Δια της παρούσας Σύμβασης συναινείτε στην αξιολόγηση της Παικτικής σας Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεστε δε και κατανοείτε ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της Interwetten επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο υμών, όσο και του κοινωνικού συνόλου.

  5.7 Αποκλεισμός Παικτών 

  Με την παρούσα Σύμβαση, η Interwetten σας ενημερώνει ότι μπορείτε, κατόπιν αίτησής σας, να προβείτε στην προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια, καθώς και ότι:

  α. Η αίτησή σας υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας. 

  β. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινή αποχή η Interwetten θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 

  γ. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινό αποκλεισμό η Interwetten θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για τουλάχιστον έναν μήνα. 

  δ. Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, η Interwetten θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Η Interwetten σας ενημερώνει ότι η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.4. ανωτέρω. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησής σας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.

  ε. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού σας, με την αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καταχώρισή σας στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Interwetten καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. 

  στ. Η εγγραφή σας στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας. 

  ζ. Δεν επιτρέπονται καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας πριν η Interwetten προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων σας, με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Interwetten και η Ε.Ε.Ε.Π.

  η. H Interwetten ή οι Συνεργάτες της (Affiliates) δεν αποστέλλουν σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας. 

  θ. H Interwetten σας ενημερώνει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι εσείς παρουσιάζετε προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της Interwetten, δεν έχετε προβεί εσείς ο ίδιος στον αποκλεισμό σας. 

  ι. H Interwetten σας προτρέπει και σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  5.8 Μεταφορές Χρημάτων

  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

  α. Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την Interwetten, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

  β. Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

  γ. Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαγορεύεται.

  δ. Με την κατάθεση ποσού από εσάς στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή αποδοχή σας ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια.

  ε. Η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά σε εσάς και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και τις κείμενες διατάξεις.

  στ. H Interwetten οφείλει, μετά από αίτησή σας, να αποστείλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε εσείς να μπορείτε να αντιπαραβάλετε τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρείτε εσείς οι ίδιοι. 

  ζ. Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.

  η. Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, πιστωθούν εσφαλμένως κέρδη που εσείς δεν δικαιούστε, τα ποσά αυτά ανήκουν στην Interwetten και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσής σας, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά σας. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, εσείς εξακολουθείτε να οφείλετε στην Interwetten τη διαφορά και η Interwetten έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να σας ειδοποιήσει, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας και μέχρι του ποσού της διαφοράς.

  θ. Εσείς μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού σας, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την Interwetten προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

  ι. Η Interwetten φέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών. 

  ια. Η Interwetten έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

  ιβ. Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εσείς δηλώνετε ρητά ότι συναινείτε στην επεξεργασία από τη Interwetten των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών Συναλλαγών ανάμεσα σε Εσάς και την Interwetten, αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τα οποία παραχωρείτε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

  ιγ. Η Interwetten ορίζει τον συγκεκριμένο χρόνο ίσο με είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

  ιδ. Η Interwetten έχει το δικαίωμα να σας παρέχει τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης που κάθε φορά προσφέρεται σε εσάς.

  ιε. Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον εσείς αποδεχθείτε μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας την πρόωρη εξαργύρωση, η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτησή σας από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος.

  ιστ. H Interwetten δεν παρέχει Παίγνια σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ. 

  ιζ. Η Interwetten σας ενημερώνει ότι, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσείς επιχειρήσατε ή επιχειρείτε να διενεργήσετε ή διενεργήσατε συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών στους οποίους δεν είστε δικαιούχος, θα ακυρώνει τη συναλλαγή, θα απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές σας με τη χρήση των λογαριασμών αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστρέφεται στον δικαιούχο του λογαριασμού πληρωμής και δεν θα αποδίδονται τυχόν κέρδη. 

  5.9 Φορολόγηση κερδών των Παικτών

  Κατανοείτε ότι τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Νόμο 2961/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει. Κατανοείτε ότι η Interwetten υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη σας και να τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.

  5.10 Βεβαίωση κερδών Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

  α. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησής σας, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν το προηγούμενο της αίτησης έτος, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της Interwetten.

  β. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις. 

  γ. Η Interwetten έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον

  ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  Μπορείτε να δείτε υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης βεβαίωσης κέρδους και ενημέρωση για τα στοιχεία και δικαιολογητικά που οφείλετε να υποβάλετε για την έκδοση της βεβαίωσης στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο βεβαίωση κερδών

  Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για την έκδοση πιστοποιητικού κερδών στην περίπτωση δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Περιαγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  5.11 Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών 

  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Interwetten εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή / και Συμμετοχών ή / και συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά: 

  α. Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.

  β. Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή / και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά: 

  αα. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή / και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή / και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.

  ββ. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή / και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.

  γγ. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

  γ. Μπορεί να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή / και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.). 

  δ. Εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

  ε. Λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή / και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

  στ. Έχει το δικαίωμα να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίου, ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

  6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Η Interwetten ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και το Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) την οποία αναρτά στον Ιστότοπο [https://www.interwetten.gr/el/content/common/privacy-policy]

  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με βάση την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων, τις πληροφορίες που η Interwetten υποχρεούται, κατά περίπτωση, να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου αυτού, τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων τα δικαιώματα των υποκειμένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση, πληροφορία και διαδικασία, την οποία απαιτείται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων και την αρμόδια εποπτική αρχή προσωπικών δεδομένων αναρτώνται στον Ιστότοπο [https://www.interwetten.gr/el/content/common/privacy-policy]

  Δια της παρούσας σύμβασης σας ενημερώνουμε ότι: 

  α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης. Τα δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

  β. Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εσείς ενημερώνεστε και αποδέχεστε την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους εκεί όρους

  [https://www.interwetten.gr/el/content/common/privacy-policy].

  γ. Η Interwetten οφείλει να τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και το Ν. 4624/2019 (Α΄ 137), να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η παράνομη επεξεργασία των δεδομένων και η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και να διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που η Interwetten και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο. 

  δ. Όταν απαιτείται συγκατάθεση, εσείς, ως το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

  ε. Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, θα ενημερώνεστε σχετικά με κάθε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να συγκατατεθείτε εκ νέου, άλλως η παρούσα Σύμβαση θα λύεται αυτοδίκαια.

  στ. Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, υποχρεούστε να ενημερώνετε άμεσα την Interwetten, σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας ο ίδιος σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με τη Interwetten, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  ζ. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί. 

  η. Δια της παρούσας αποδέχεστε και δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε για την Πολιτική Προστασίας

  Προσωπικών Δεδομένων της Interwetten, άλλως η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

  7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  H Interwetten δεν φέρει ευθύνη έναντι υμών για προβλήματα, δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού σας, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Interwetten, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, για απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή / και ακύρωση γεγονότων, για λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων καθώς και για ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Interwetten, των υπαλλήλων της ή των προστηθέντων της.

  8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Κατανοείτε ότι η Interwetten έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, που λειτουργεί κατά τις ακόλουθες ώρες και ημέρες εξυπηρέτησης: 24 ώρες την ημέρα – όλες τις ημέρες του χρόνου.

  Η επικοινωνία σας με την εν λόγω μονάδα εξυπηρέτησης μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  α. Μέσω ενός αιτήματος σας online

  β. Μέσω email στη διεύθυνση [email protected] 

  Στον υπερσύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/content/helpfaq/help) μπορείτε να βρείτε μία λίστα συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου μπορείτε να αναζητήσετε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια.

  Η Interwetten έχει υποχρέωση να σας εξυπηρετεί και να απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις σας, έγκαιρα και έγκυρα. Θα ενημερώνεστε ρητά από την Interwetten σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών της Interwetten ηχογραφείται καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από εσάς, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

  Για την επικοινωνία σας με την εξυπηρέτηση πελατών, η Interwetten δεν επιβάλλει χρεώσεις και επιβαρύνεστε μόνο με τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά εδώ

  [https://www.interwetten.gr/el/contact] χωρίς χρέωση. 

  9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

  α. Η επικοινωνία της Interwetten με εσάς και η εν γένει ενημέρωσή σας πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού και, εφόσον αυτή έχει αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από Εσάς.

  β. Η ενημέρωση / ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από εσάς κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

  γ. Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς, είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης / ειδοποίησης.

  δ. Προκειμένου η Interwetten να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας σε εσάς, εσείς πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης. 

  ε. Η Interwetten παρέχει σε εσάς τη δυνατότητα να διακόψετε οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο [https://www.interwetten.gr/el/contact].

  στ. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της Interwetten προς Εσάς συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

  ζ. Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της Interwetten [https://www.interwetten.gr/el/content/legal-data] και της Ε.Ε.Ε.Π. (δείτε εδώ: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/nomiki-vivliothiki). 

  10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

  α. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε στην Interwetten οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από την Interwetten Παίγνια ή / και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (https://www.interwetten.gr/el/contact/complaint) μπορείτε να βρείτε πρότυπο, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (ειδικό email address στο οποίο υποβάλλονται οι καταγγελίες των παικτών) που έχει δημιουργηθεί από την Interwetten ειδικά για τον σκοπό αυτό, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

  β. Η καταγγελία θα πρέπει περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας και ειδικότερα: αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ββ. Ημερομηνία γέννησης γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης 

  και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίησή σας. 

  γ. Η καταγγελία θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείστε και θα περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που διαθέτετε και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας κατά την κρίση σας.

  δ. Η Interwetten θα εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώνει σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

  ε. Εφόσον η απάντηση της Interwetten δεν σας ικανοποιεί, δύναστε, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθείτε την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από Εσάς στην Interwetten, η οποία θα διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π..

  στ. H Interwetten έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό. 

  ζ. Η Interwetten δεν θα σας γνωστοποιεί στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή / και απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.


  11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  α. H Interwetten είναι αποκλειστική δικαιούχος του εμπορικού σήματος «Interwetten», του domain name και του περιεχομένου του Ιστοτόπου που έχει κατασκευάσει η ίδια. Τα εν λόγω στοιχεία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και εσείς δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών από τη χρήση του Ιστοτόπου και την παροχή των προσφερόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

  β. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης δηλώνετε ότι γνωρίζετε πως τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Interwetten ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η Interwetten έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.

  γ. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των ως άνω στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της Interwetten.

  δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και η προβολή και χρήση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της Interwetten.

  12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

  α. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

  β. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με την παρούσα Σύμβαση, η Interwetten και Εσείς οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουμε σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή μας για φιλική διευθέτηση.

  γ. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σύμβασης, δηλαδή η Interwetten και εσείς, θα απευθυνόμαστε σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουμε σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή μας για διευθέτηση. 

  δ. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση / επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους Όρους της παρούσας Σύμβασης.

  ε. Η διευθέτηση / επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

  στ. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

  13. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

  α. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής σας στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της Interwetten συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

  β. Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της Interwetten στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

  γ. Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, εσείς παραιτείστε ρητώς του δικαιώματος να ζητήσετε την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

  14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  Κατανοείτε ότι απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  α. Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί όσο χρονικό διάστημα η Interwetten παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της υπό τις Άδειες και εσείς προβαίνετε σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  β. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή. 

  γ. Η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης λαμβάνει χώρα, είτε με την υποβολή αίτησής σας για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της Interwetten στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο

  (https://www.interwetten.gr/sportsbook/assetslibrary/documents/terminationofcontract_el.p df) και την οποία δύναστε να συμπληρώσετε και υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας από την Interwetten, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  δ. Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της παρούσας Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα. 

  Οι ακόλουθοι Όροι της παρούσας Σύμβασης διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής: 5, 6, 7, 11, 12, 14.

  16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  α. Οι Όροι της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της Interwetten με εσάς σχετικά με τα θέματα που η παρούσα Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

  β. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές. 

  γ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ‘Ορος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπολοίπων Όρων.

  δ. Η Interwetten δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει Όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

  ε. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.


  Στην αρχή της σελίδας

  Κανόνες Αθλητικών στοιχημάτων

  Κάθε παίκτης που τοποθετεί στοίχημα συναινεί στους παρόντες κανονισμούς για τα αθλητικά στοιχήματα, καθώς και στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Interwetten Gaming Ltd (εφεξής «Interwetten») που ισχύουν για τα αθλητικά στοιχήματα της Interwetten. Τα αθλητικά στοιχήματα της Interwetten διαχειρίζεται η Interwetten Gaming Ltd.

  Σε κάθε αθλητικό στοίχημα μετέχουν δύο μέρη: αφενός ο πράκτορας (Interwetten Gaming Ltd, 2nd Floor, LifeStar Building, Testaferatta Street, Ta’Xbiex, XBX 1403, Malta), ο οποίος διαχειρίζεται στοιχήματα για αθλητικά γεγονότα σύμφωνα με την άδεια που διαθέτει, και αφετέρου ο παίκτης.

  Με την τοποθέτηση στοιχήματος, ο παίκτης βεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του αντίστοιχου αθλητικού γεγονότος.

  Ο παίκτης αναγνωρίζει, επίσης, ότι το αθλητικό στοίχημα ισοδυναμεί με τυχερό παιχνίδι, ότι ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων είναι αυτονόητος και ότι η συμμετοχή του είναι πλήρως εκούσια. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή στο πλευρό του παίκτη δεν επιτρέπεται και ο παίκτης αποδέχεται ότι ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να οριοθετήσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση ορισμένων παικτών κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.


  1. Τοποθέτηση στοιχήματος

  Προτού ο παίκτης τοποθετήσει ένα στοίχημα, οφείλει να διαβάσει και να αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τους παρόντες κανόνες αθλητικών στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τα ελάχιστα πονταρίσματα, τις μέγιστες πληρωμές και τα μέγιστα πονταρίσματα.

  Ο πράκτορας δέχεται στοιχήματα που τοποθετούνται σωστά από τον παίκτη με κλικ του ποντικιού, εφόσον υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό Interwetten και εφόσον τηρούνται οι παρόντες κανόνες και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, χωρίς να εκδίδει επιβεβαίωση στην καταχωρημένη διεύθυνση της εταιρείας. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη επικοινωνία του πράκτορα (π.χ. ειδοποιήσεις, πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό κ.λπ.) δεν έχει καμία επίδραση στην προηγούμενη σύναψη σύμβασης και στη νομική της ισχύ στην καταχωρημένη διεύθυνση του πράκτορα.

  Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή αποδόσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης ενός στοιχήματος (κατά κανόνα εντός 5 ως 10 δευτερολέπτων), τα στοιχήματα με αυξημένη απόδοση γίνονται αυτόματα δεκτά με την απόδοση που επέλεξε ο πελάτης. Στοιχήματα με μειωμένη απόδοση δεν γίνονται δεκτά, ωστόσο ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το στοιχηματικό κουπόνι και να το τοποθετήσει εκ νέου.

  Κάθε στοίχημα που γίνεται δεκτό με τον παραπάνω τρόπο δεν δύναται να αλλάξει ή να ακυρωθεί από τον παίκτη μεταγενέστερα. Ο πράκτορας, πάντως, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα ως την έναρξη του γεγονότος, χωρίς να δηλώσει τον λόγο. Μετά την έναρξη ενός γεγονός, η Interwetten δύναται να ακυρώσει στοιχήματα, εάν δει ότι ο παίκτης παραβιάζει τους παρόντες κανόνες ή τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή, ειδικότερα, εάν θεωρεί ύποπτος μεθόδευσης/στησίματος ή συμμετοχής σε συνεργία ή δημιουργίας ομάδας πελατών ή τήρησης διπλών λογαριασμών στοιχημάτων ή χρίσης ατόμων εν είδει εκπροσώπων για την τοποθέτηση στοιχημάτων εκ μέρους του.

  Αναφορικά με το περιεχόμενο όλων των στοιχημάτων ισχύουν μόνο τα αρχεία που τηρεί ο πράκτορας. Οι καταστάσεις λογαριασμού τροποποιούνται μόνο για να αποκατασταθεί τυχόν προφανές σφάλμα ή τυπογραφικό λάθος ή λάθος υπολογισμό. Ποντάρισμα θεωρείται μόνο το ποσό που έχει καταχωρηθεί και έχει επιβεβαιωθεί από τον πράκτορα.

  Οι προωθητικές ενέργειες και οι ειδικές προσφορές του πράκτορα ισχύουν μόνο για την περίοδο που προσδιορίζεται. Όταν οι προωθητικές ενέργειες και οι ειδικές προσφορές απευθύνονται ειδικά σε συγκεκριμένο άτομο ή λογαριασμό αθλητικού στοιχήματος, οι προσφορές ισχύουν μόνο για τα άτομα ή λογαριασμούς που προσδιορίζονται.

  Η απόφαση για την πληρωμή των ειδικών προωθητικών ενεργειών ή των προσφορών εναπόκειται αποκλειστικά στην Interwetten Gaming Ltd. Ο πράκτορας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διακριτικής ευχέρειας να παύσει ή να ακυρώσει κάποια προωθητική ενέργεια ή ειδική προσφορά ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Όλοι οι κανονισμοί και οι όροι των αθλητικών στοιχημάτων της Interwetten ισχύουν εξίσου και για τη λειτουργία της Εξαργύρωσης. Η Interwetten δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το χαρακτηριστικό της Εξαργύρωσης θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, τεχνικά θέματα, ανθρώπινο λάθος, υπόνοιες για απάτη ή άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Interwetten, ενδέχεται να οδηγήσουν στη μη διαθεσιμότητα της Εξαργύρωσης για ένα συγκεκριμένο γεγονός ή για αγορά στοιχημάτων, ακόμη κι αν η λειτουργία έχει ήδη διαφημιστεί. Η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσφορές για Εξαργύρωση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  Το στοίχημα του παίκτη ισχύει όπως έχει αρχικά τοποθετηθεί, εκτός κι αν η Εξαργύρωση είναι διαθέσιμη και προσφέρεται από τη Interwetten κατόπιν αίτησης.

  Αν για τεχνικούς λόγους, λόγω λάθους στις υποκείμενες πιθανότητες ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία έχουν εξαργυρωθεί λάθος στοιχηματικά ποσά, η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την επιλογή της Εξαργύρωσης και να ακυρώσει τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει το στοίχημα του παίκτη όπως είχε τοποθετηθεί αρχικά. Ο ίδιος κανόνας ισχύει κι αν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι η αίτηση για Εξαργύρωση πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη ενός γεγονότος, το αποτέλεσμα του οποίου είναι γνωστό στον παίκτη.

  Η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει την επιλογή της Εξαργύρωσης σε ατομική βάση. Η Εξαργύρωση δεν είναι διαθέσιμη για δωρεάν στοιχήματα και στοιχήματα με χρήματα μπόνους.

  Για τυχόν απορίες αναφορικά με τους παρόντες κανονισμούς αθλητικών στοιχημάτων ή τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: service@interwetten.gr.


  2. Ειδικοί κανονισμοί

  Εάν ένα αθλητικό γεγονός δεν λάβει χώρα όπως έχει ανακοινωθεί στο διαδίκτυο (π.χ. αν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ή ο αντίπαλος), το στοίχημα θεωρείται άκυρο και όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Ωστόσο, τα στοιχήματα δεν θεωρούνται άκυρα αν η γηπεδούχος ομάδα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να παίξει στο δικό της στάδιο ή γήπεδο και επιλέξει τη διεξαγωγή του αγώνα στις εγκαταστάσεις άλλης ομάδας, αν το γήπεδο/στάδιο της γηπεδούχου ομάδας κλείσει προσωρινά ή αν ο αγώνας διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο.

  Αν κάποιο στοίχημα τοποθετηθεί μετά την έναρξη του αγώνα ή αν το ποντάρισμα δεν καταβληθεί πριν από την έναρξη του αγώνα, το στοίχημα θεωρείται άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται. Στα ζωντανά (σε εξέλιξη) στοιχήματα, κάθε στοίχημα που τοποθετείται (= λαμβάνεται) μετά τον σχετικό αγώνα είναι άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

  Ο νικητής ενός αθλητικού αγώνα καθορίζεται με απόφαση των κριτών στις 24:00 τα μεσάνυχτα την ημέρα του αγώνα (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα). Το αυτό ισχύει και για τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα. Τυχόν αλλαγή στα αποτελέσματα μετά από αυτήν την ώρα και για οποιονδήποτε λόγο δεν επηρεάζει τα κέρδη.

  Στο (ευρωπαϊκό) ποδόσφαιρο, το χόκεϊ επί πάγου και το χάντμπολ, καθοριστικά είναι τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται μετά την προγραμματισμένη διάρκεια του αγώνα. Οποιαδήποτε παράταση, χτυπήματα πέναλτι κ.λπ. δεν επηρεάζει στα κέρδη, με εξαίρεση τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία επισημαίνονται κατάλληλα.

  Εάν ένα παιχνίδι/αγώνας εγκαταλειφτεί, τα ειδικά στοιχήματα για σκορ που έχουν ήδη σημειωθεί, όπως «πρώτος σκόρερ» ή «στοίχημα ημιχρόνου», διευθετούνται στη βάση του σκορ του χρονικά μειωμένου παιχνιδιού/αγώνα.

  Στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το μπέιζμπολ η παράταση συνυπολογίζεται για τους σκοπούς διευθέτησης του στοιχήματος. Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποτελούν τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία και θα επισημαίνονται εμφανώς.

  Για στοιχήματα NHL χάντικαπ, επίσημο είναι το σκορ που περιλαμβάνει την παράταση. Για στοιχήματα σε αγώνες NHL (με τρία πιθανά αποτελέσματα με επιλογή ισοπαλίας), NHL – πόσα γκολ και NHL – πρώτο γκολ, επίσημο είναι το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας (60 λεπτά).

  Εάν δεν υπάρχει νικητής με πλεόνασμα πόντων (π.χ. μια ομάδα με μείον έξι πόντους χάντικαπ κερδίζει με σκορ ακριβώς έξι βαθμών), το σκορ είναι ισοπαλία και το στοίχημα υπολογίζεται με απόδοση 1,00. Το ποντάρισμα επιστρέφεται.

  Εάν ένας αγώνας που έχει κηρυχτεί άκυρος επαναληφτεί μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας μετά τη διεξαγωγή του (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής), το στοίχημα ισχύει για τον επαναπρογραμματισμένο αγώνα.

  Εάν για οποιοδήποτε λόγο ένας αγώνας δεν διεξαχθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία ή εάν λήξει χωρίς επίσημο σκορ και δεν επαναληφτεί μέχρι το τέλος της δεύτερης ημερολογιακής μέρας μετά τη διεξαγωγή του, τα πονταρίσματα επιστρέφονται, με εξαίρεση τους αγώνες (ευρωπαϊκού) ποδοσφαίρου και χόκεϊ επί πάγου που διακόπτονται μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας.

  Στο τένις, τα τοιχώματα ισχύουν εφόσον ο αγώνας διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

  Αν το αποτέλεσμα ενός αγώνα τένις, βόλεϊ, μπιτς βόλεϊ, darts, μπάντμιντον, σνούκερ, bowls ή πινγκ-πονγκ επηρεαστεί από τη μη εμφάνιση, απόσυρση / εγκατάλειψη ή τον αποκλεισμό ενός παίκτη, ή αν ο αγώνας δε συνεχιστεί μέχρι την προγραμματισμένη λήξη του για οποιουσδήποτε λόγους, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Στα στοιχήματα συνδυασμού και συστήματος τα πονταρίσματα αξιολογούνται με απόδοση 1,0.

  Εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο κανόνα αποτελούν τα γεγονότα που έχουν ολοκληρωθεί εντός του διαθέσιμου χρονικού πλαισίου (π.χ. αν ένας παίκτης αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ισχύουν τα στοιχήματα για το πρώτο σετ). Επιπλέον, τα στοιχήματα αξιολογούνται ως χαμένα, σε περίπτωση που δε θα μπορούσαν να έχουν κερδηθεί, έστω κι αν ο αγώνας συνεχιζόταν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του (π.χ. σε ένα στοίχημα σετ «ο παίκτης Α κερδίζει 2-0», όπου ο παίκτης Α αποχωρεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, έχοντας χάσει το πρώτο σετ. Όλες οι άλλες επιλογές, δηλαδή 2-1, 0-2, 1-2, θεωρούνται άκυρες και αξιολογούνται με απόδοση 1,0).

  Από την άλλη, τα στοιχήματα αξιολογούνται ως κερδισμένα, σε περίπτωση που δε θα μπορούσαν να έχουν χαθεί, ακόμα κι αν ο αγώνας συνεχιζόταν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του (π.χ. το στοίχημα «περισσότερα από 9,5 games σε ένα σετ» έχει κερδηθεί, αν ο αγώνας αξιολογηθεί μετά από εγκατάλειψη όταν το σκορ είναι 4: 4).

  Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε στοιχήματα game χάντικαπ, σκορ σετ/πόντων και στοιχήματα σύγκρισης.

  Εάν ένας αγώνας τένις ακυρωθεί πριν γίνει το πρώτο σερβίς, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, υπολογίζονται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

  Σε στοιχήματα για αγώνες μπέιζμπολ ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται, εάν το παιχνίδι δεν ξεκινήσει ή δεν συνεχιστεί έως το τέλος της ημέρας που έχει αρχικά προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή του (τοπική ώρα στον τόπο διεξαγωγής του τοιχωματικού γεγονότος).

  Εάν ένα αθλητικό γεγονός εγκαταλειφτεί αλλά υπάρχει επίσημο σκορ, αυτό το σκορ χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφτεί πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, τα στοιχήματα για βορειοαμερικανικά αθλήματα (NBA, NFL, NHL, μπέιζμπολ καθώς και κολεγιακά αθλήματα) είναι επίσημα μετά την παρέλευση των εξής χρονικών ορίων: NBA - τουλάχιστον 43 λεπτά παιχνιδιού, WNBA και κολεγιακό μπάσκετ - τουλάχιστον 35 λεπτά παιχνιδιού, NFL και κολεγιακό φούτμπολ - τουλάχιστον 55 λεπτά παιχνιδιού, μπέιζμπολ - μετά από τουλάχιστον 5 περιόδους παιχνιδιού και/ή 4,5 περιόδους, εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα.

  Όταν τοποθετούνται στοιχήματα για total run ή run-lines, τα παιχνίδια πρέπει να προχωρήσουν 9 περιόδους ή 8,5 περιόδους εάν η γηπεδούχος ομάδα προηγείται, για να θεωρηθεί ότι έγινε αγώνας, αλλιώς ο αγώνας θεωρείται ως μη γενόμενος.

  Το τελικό σκορ καθορίζεται πάντα ως το σκορ μετά από την τελευταία ολοκληρωμένη περίοδο, εκτός εάν η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει και ισοφαρίσει ή προηγηθεί στο τελευταίο μισό της περιόδου, στην οποία περίπτωση το τελικό σκορ καθορίζεται ως το σκορ κατά τη στιγμή λήξης του αγώνα.

  Στο λεγόμενο "dead heat" τα κέρδη μοιράζονται ανάλογα. Αν, για παράδειγμα, σε μια κούρσα καταλήξουν δύο αθλητές εκκίνησης στην ίδια θέση του βάθρου (νικητής) λόγω ίδιων χρόνων, τότε η επιλεγμένη απόδοση για το «νικητής» μοιράζεται στη μέση: 2,5:2=1,25. Τα στοιχήματα που αφορούν στις θέσεις 1-3 του βάθρου θα διαιρεθούν αναλόγως, σε περίπτωση που 2 ή περισσότεροι συμμετέχοντες μοιραστούν την τρίτη θέση. Αν 5 αθλητές εκκίνησης κατακτήσουν την 8η θέση, τα κέρδη ενός στοιχήματος "top 10 finish" θα υπολογίζονται βάσει των 3/5 της αρχικής απόδοσης. Αν, από την άλλη μεριά, 2 αθλητές εκκίνησης μοιραστούν τη 2η θέση, η αρχική απόδοση στοιχήματος που αφορά στη θέση βάθρου θα παραμείνει ως έχει καθώς η τρίτη θέση παραμένει κενή.


  Όλα τα στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών στοιχημάτων, τα οποία δεν είναι στοιχήματα στήθος με στήθος (head-to-head) είναι «play or pay», δηλαδή δεν γίνεται επιστροφή εάν ο αγωνιζόμενος στον οποίο έχει στοιχηματίσει ο παίκτης δεν συμμετάσχει στο γεγονός, για οποιονδήποτε λόγο.

  Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αγώνες σε ένα συνδυαστικό στοίχημα ανακληθεί, εγκαταλειφτεί ή ακυρωθεί ή εάν για άλλους λόγους δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της δεύτερης ημερολογιακής ημέρας μετά την προγραμματισμένη διεξαγωγή του, το στοίχημα θεωρείται άκυρο, υπολογίζεται με απόδοση 1,00 και το ποντάρισμα επιστρέφεται. Το αυτό ισχύει και για αθλητικούς αγώνες που έχουν εσφαλμένα καταχωρηθεί με λάθος σειρά στο πρόγραμμα στοιχημάτων (λίστα αποδόσεων), αλλά όχι αν Η γηπεδούχος ομάδα παραιτείται του δικαιώματος της να παίξει στο δικό της στάδιο ή γήπεδο, αν το γήπεδο/στάδιο της γηπεδούχου ομάδας κλείσει προσωρινά ή αν ο αγώνας διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Εάν κανένας από τους επιμέρους αγώνες σε ένα συνδυαστικό στοίχημα ανακληθεί, εγκαταλειφτεί ή δηλωθεί άκυρος ή δεν διεξαχθεί για άλλους λόγους και δεν γίνει όπως δηλώνεται παραπάνω, τότε τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

  Για τα στοιχήματα στήθος με στήθος (head-to-head), και οι δύο διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στον αθλητικό αγώνα. Σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο διαγωνιζόμενοι δεν συμμετέχουν στον αγώνα, το στοίχημα είναι άκυρο. Στους αγώνες Formula 1 Grand Prix, νικητής για στοιχήματα στήθος με στήθος είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση τερματισμού στο τέλος του αγώνα ή ο οδηγός που ολοκληρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων, σε περίπτωση που και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να τερματίσουν στον αγώνα. Στην περίπτωση που και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, νικητής είναι εκείνος ο οδηγός με την καλύτερη θέση μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου.

  Εάν στα στοιχήματα «πρώτος σκόρερ» ή «χρόνος πρώτου τέρματος» (σκορ 0-0) δεν σημειωθεί τέρμα, το στοίχημα θεωρείται χαμένο.

  Οι επιμέρους τύποι στοιχημάτων και τα ειδικά στοιχήματα διέπονται από χωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι παρατίθενται στην επιμέρους προσφορά.

  Οι πληρωμές συμβαδίζουν με τα μέγιστα ποσά όπως ορίζονται από τον μπούκμεϊκερ.


  3. Ελάχιστα πονταρίσματα / Μέγιστες πληρωμές / Ποσά πονταρίσματος

  Το ελάχιστο ποντάρισμα για το απλό στοίχημα και το στοίχημα συνδυασμού είναι: 0,50 ευρώ.

  Το ελάχιστο ποντάρισμα για κάθε στήλη σε στοίχημα με σύστημα είναι 0,30 ευρώ.

  Μέγιστες πληρωμές

  Η μέγιστη πληρωμή που μπορεί να καταβληθεί σε παίκτη σε μία εβδομάδα (Δευτέρα 0:00 έως Κυριακή 24:00) ανέρχεται στα 100.000 ευρώ (καθαρό ποσό).

  Για ορισμένες προσφορές στοιχημάτων ισχύουν μεταβλητά όρια πονταρισμάτων. Εάν υπερβληθεί το αντίστοιχο ποσό, ο παίκτης ενημερώνεται αμέσως κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Ο παίκτης μπορεί τότε να μειώσει το ποντάρισμά του, ώστε να ισχύει το στοίχημα εντός του προβλεπόμενου ορίου.

  Εάν ο παίκτης τοποθετήσει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός στοιχήματα των οποίων η συνολική πληρωμή ξεπερνά τη μέγιστη πληρωμή ή των οποίων το συνολικό ποντάρισμα υπερβαίνει το όριο πονταρίσματος, ο πράκτορας έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να μειώσει αυτά τα στοιχήματα ανάλογα, ώστε να συμμορφώνονται προς τις μέγιστες πληρωμές και/ή τα όρια πονταρίσματος.

  Εάν πελάτες ενεργούν ως ομάδα ή σε συνεργία ή εάν μεμονωμένοι πελάτες εγγράφονται περισσότερες της μίας φοράς ή ανοίγουν εικονικούς λογαριασμούς στο όνομά τους ή στο όνομα τρίτου μέρους, επικοινωνώντας με ένα ή περισσότερα άτομα ή τοποθετώντας συνδυασμούς στοιχημάτων ή χρησιμοποιώντας άτομα εν είδει εκπροσώπων ή ενεργώντας ως άτομο εν είδει εκπροσώπου για τρίτο άτομο ή στοιχηματίζοντας με τον λογαριασμό άλλου ατόμου, ή αν πελάτες χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτα λογισμικά εργαλεία, ο πράκτορας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα (i) να μειώσει ανά πάσα στιγμή τα στοιχήματα αυτά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέγιστες πληρωμές και/ή τα όρια πονταρίσματος ή (ii) να ακυρώσει εντελώς τα στοιχήματα και να κηρύξει τα στοιχήματα και τα κέρδη του παίκτη μηδέποτε γενόμενα, άκυρα και έκπτωτα.

  Κατά βάση, άτομα που παραβιάζουν τους παρόντες κανόνες ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αθλητικά στοιχήματα της Interwetten μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποκλεισθούν όσον αφορά στη γενικότερη συμμετοχή τους αλλά και όσον αφορά στις ειδικές προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τα μπόνους. Επιπλέον, οι λογαριασμοί των παικτών αυτών ενδέχεται να κλείσουν.

  Εάν κάποιο στοίχημα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το μέγιστο ποντάρισμα και/ή πιθανή πληρωμή, σε περίπτωση νίκης, να υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που προβλέπονται ή ώστε τα συνολικά πονταρίσματα να υπερβαίνουν το όριο πονταρίσματος, ο πράκτορας έχει το απόλυτο αποκλειστικό δικαίωμα να μειώσει το ποντάρισμα του συγκεκριμένου στοιχήματος ή να ακυρώσει το συγκεκριμένο στοίχημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τα μειωμένα κέρδη που θα προκύψουν από τη μείωση του πονταρίσματος ή από την ακύρωση στοιχημάτων, δεδομένου ότι ο παίκτης γνωρίζει τα όρια.


  4. Αυτοτέλεια

  Κάθε ρήτρα των παρόντων κανονισμών είναι χωριστή και αυτοτελής σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εάν κάποια ρήτρα αποδειχτεί άκυρη, χωρίς ισχύ ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες ρήτρες διατηρούν την πλήρη ισχύ και εφαρμογή τους.


  Έκδοση 1.4
  Tελευταία ενημέρωση των κανονισμών αθλητικών στοιχημάτων: 19.07.2021
  Στην αρχή της σελίδας

  Κανονισμοί casino, live casino και εικονικών αθλημάτων

  Ακολουθούν οι κανονισμοί που διέπουν την παροχή παιχνιδιών casino, live casino και εικονικών αθλημάτων έναντι «πραγματικού» αντιτίμου από τη Interwetten Gaming Ltd στο www.interwetten.gr. Κάθε παίκτης που συμμετέχει σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα παιχνίδια συναινεί στους παρόντες κανονισμούς για το casino, το live casino και τα εικονικά αθλήματα καθώς και στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Interwetten.

  Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι το casino, το live casino και τα εικονικά αθλήματα ισοδυναμούν με τυχερά παιχνίδια, ότι ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων είναι αυτονόητος και ότι η συμμετοχή του είναι πλήρως εκούσια. Από την άλλη πλευρά, ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και αποδέχεται ότι ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να περιορίσει, να οριοθετήσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση ορισμένων παικτών κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

  Για οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά με τους παρόντες κανονισμούς για το casino, το live casino και τα εικονικά αθλήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο service@interwetten.gr.


  1. Κανονισμοί για το casino, το live casino και τα εικονικά αθλήματα της Interwetten

  1.1 Το λογισμικό της Interwetten που διατίθεται στους παίκτες ανήκει σε τρίτους, συγκεκριμένα σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων τύπου 1 όπως αναφέρονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα λογισμικά προστατεύονται από copyright και τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογισμικό αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

  1.2 Όταν προσφέρονται παιχνίδια τζάκποτ, ο παίκτης αποδέχεται ότι η πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη του τζάκποτ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ανανεώνεται μεν τακτικά αλλά όχι σε πραγματικό χρόνο. Για το λόγο αυτό μπορεί η εμφανιζόμενη τιμή να μην είναι 100% ακριβής. Αφού κερδηθεί το τζάκποτ, το ακριβές ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των γύρων που είχαν παιχτεί όταν κερδήθηκε το τζάκποτ.

  1.3 Σε καμία στιγμή δεν επιτρέπεται στον παίκτη να χρησιμοποιεί σφάλματα, ιούς, , ελαττώματα ή ανακολουθίες (bug) του λογισμικού προς όφελός του ή σε βάρος άλλων παικτών. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο παίκτης ανακαλύψει κάποιο bug, υποχρεούται να το αναφέρει αμέσως στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

  1.4 Άτομα που παραβιάζουν τους παρόντες κανονισμούς ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το casino, το live casino και τα εικονικά αθλήματα της Interwetten ενδέχεται να αποκλειστούν από άλλες γενικές ή ειδικές προωθητικές ενέργειες καθώς και ειδικές προσφορές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Interwetten διαπιστώσει ότι τα ποσά του καζίνο που έχει κερδίσει ένας παίκτης προέρχονται από λογαριασμό, στον οποίο τα εν λόγω ποσά περιήλθαν με δόλιο τρόπο και παραβιάζοντας τους παρόντες κανονισμούς casino, live casino και εικονικών αθλημάτων, η Interwetten διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει αυτά τα χρήματα. Οι παίκτες που μετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής ύποπτη δόλια ενέργεια θα καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές.

  1.5 Η Interwetten παρέχει προϊόντα casino, στα οποία ο παίκτης μπορεί να μετέχει στην επιλογή «παίξε για διασκέδαση» (play for fun) χωρίς να ποντάρει χρήματα ή ποντάροντας χρήματα στην επιλογή «παίξε με αληθινά χρήματα» (play for real). Για την επιλογή παιχνιδιού έναντι πραγματικού αντιτίμου (play for real)ο Interwetten λογαριασμός πρέπει να διαθέτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο.

  1.6 Η Interwetten παρέχει προϊόντα live casino μόνο έναντι πραγματικού αντιτίμου (play for real) και ο παίκτης που μετέχει ποντάρει χρήματα. Δεν παρέχεται η επιλογή play for fun, όπου δεν ποντάρονται χρήματα.

  1.7 Για να παίξει ο παίκτης στο casino, το live casino ή τα εικονικά αθλήματα πρέπει να καταθέσει ένα ποσό στον Interwetten λογαριασμό του χρησιμοποιώντας μια από τις επιλογές πληρωμής που προσφέρει η Interwetten. Το ελάχιστο ποντάρισμα στα παιχνίδια του casino ανέρχεται στο 1 λεπτό του ευρώ. Για την αποπληρωμή των κερδών από τον Interwetten λογαριασμό πρέπει να γίνει αίτημα μεταφοράς χρημάτων.

  1.8 Για λεπτομερείς οδηγίες παιχνιδιού, οι παίκτες πρέπει να ανατρέξουν στην εκάστοτε περιγραφή που παρέχεται κατά τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε παιχνιδιού στο casino, το live casino ή ή τα εικονικά αθλήματα της Interwetten.


  2. Απαλλακτικές ρήτρες

  Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ρομποτικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων εξοπλισμών σε οποιοδήποτε παιχνίδι για την αυτόματη λήψη αποφάσεων για τον παίκτη, είτε πρόκειται για επισκέπτη είτε για πραγματικό παίκτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τέτοιοι εξοπλισμοί παρέχονται από την Interwetten ή έχουν χορηγηθεί ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις από την Interwetten. Η χρήση τέτοιων απαγορευμένων μηχανικών ή ηλεκτρονικών εξοπλισμών μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις κατά τη διακριτική ευχέρεια της Interwetten, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού από περαιτέρω παιχνίδια.


  3. Αυτοτέλεια

  Κάθε ρήτρα των παρόντων κανονισμών είναι χωριστή και αυτοτελής σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εάν κάποια ρήτρα αποδειχτεί άκυρη, χωρίς ισχύ ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες ρήτρες διατηρούν την πλήρη ισχύ και εφαρμογή τους.


  Έκδοση 1.8

  Κανονισμοί casino, live casino και εικονικών αθλημάτων επικαιροποιημένοι στις 19.07.2021

  Στην αρχή της σελίδας